Welkom

Van harte welkom bij de ZonMw conferentie Werk, inkomen en gezondheid die plaatsvindt op dinsdag 27 september in het Muntgebouw in Utrecht.

De conferentie biedt een unieke kans om aan de slag te gaan met kennis uit onderzoeken over werk, inkomen en gezondheid. Bijvoorbeeld voor gemeenten; hoe zij hun dienstverlening kunnen verbeteren. Maar ook voor arbeidsorganisaties en professionals: kennis over het stimuleren van gezondheid op de werkplek en over het verbeteren van het re-integratieproces van zieke werknemers. De verschillende thema’s komen aan bod door middel van interactieve workshops, presentaties en gesprekken. Kortom, een gevarieerd programma met veel ruimte voor interactie!

Direct aanmelden

Werk, inkomen en gezondheid

De programma’s Vakkundig aan het werk, Werken is gezond, Verbetering kwaliteit poortwachtersproces, verbetering re-integratie 2e spoor en Mentale vitaliteit van werkenden leveren kennis op over werk, inkomen en gezondheid. Bijvoorbeeld kennis voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren, kennis om gezondheid op de werkplek te stimuleren voor werkenden met een lage sociaaleconomische status of een chronische aandoening en kennis over verbeteringen in het re-integratieproces van zieke werknemers (1e en 2de spoor).

Programma & workshops

Tijd

Programma

9.00 – 9.30 uur

Inloop en ontvangst deelnemers

9.30 – 10.00 uur

Plenair programma

10.00 – 10.15 uur

Pauze

10.15 – 11.15 uur

Workshop ronde 1 (5 sessies)

11.15 – 11.30 uur

Pauze

11.30 – 12.30 uur

Workshop ronde 2 (5 sessies)

12.30 – 13.30 uur

Netwerklunch

13.30 – 14.15 uur

Intermezzo: Even vanaf hier…

14.15 – 15.15 uur

Workshop ronde 3 (5 sessies)

15.15 – 15.30 uur

Pauze

15.30 – 16.30 uur

Workshop ronde 4 (5 sessies)

16.30 – 17.30 uur

Netwerkborrel + muziek

Workshop ronde 1 (10.15 – 11.15u)

Workshop 1.1: Mosaic: een positieve psychologische interventie voor arbeidsparticipatie Syrische vluchtelingen
Thema(‘s): Vergunninghouders

Maak kennis met Mosaic: een trainingsprogramma voor Arabischsprekende statushouders, gebaseerd op positieve psychologie. Door middel van korte, creatieve presentaties en oefeningen laten we u kennismaken met het trainingsprogramma, het onderzoek en de onderzoeksresultaten.
Sprekers: José Muller-Dugic en Pascal Beckers – Radboud Universiteit Nijmegen

Workshop 1.2: Nieuwe werkwijzen voor het vergroten van arbeidsparticipatie van mensen met een (vermoedelijke) arbeidsbeperking
Thema(‘s): Re-integratie, arbeidsbeperking

We nemen u mee in de opzet van het gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek binnen de gemeente Amsterdam. Hierin onderzoeken we het effect van gemeentelijke IPS en de Participatieve Aanpak op het vinden en behouden van werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Tijdens de sessie komen verschillende vraagstukken aan bod: Hoe zijn de nieuwe werkwijzen uitgevoerd, hoe tevreden zijn de klantbegeleiders en klanten met de nieuwe werkwijze? Wat zou er beter kunnen?
Ook deelt een klantbegeleider de ervaringen met de werkwijzen. Vervolgens gaan we met elkaar in debat over hoe we de werkwijzen verder kunnen verbeteren en hoe overdraagbaar de resultaten zijn naar andere gemeenten of organisaties.
Sprekers: Esmée Oude Geerdink en Maaike Huysmans – Amsterdam UMC, Hetty Kempen en gemeente AmsterdamWorkshop 1.3: 
De effecten van Mentorwijs, een training voor leidinggevenden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Thema(‘s): Re-integratie, afstand tot de arbeidsmarkt

Mentorwijs is een training voor leidinggevenden die medewerkers met een kwetsbare arbeidspositie begeleiden. In deze sessie presenteren onderzoekers welk effect de training heeft op de kennis, zelfeffectiviteit en het gedrag van de leidinggevende en welk effect dit heeft op de duurzame inzetbaarheid en tevredenheid van de werknemers die worden begeleid door leidinggevenden die een training Mentorwijs hebben gevolgd.
Spreker: Rosanne Schaap – Amsterdam UMC

Workshop 1.4: Demonstratie van de Beschrijving Arbeidsbelasting en Re-integratie (BAR)
Thema(‘s):Re-integratie, arbeidsbelastbaarheid

Maak kennis met het BAR instrumentarium, het wetenschappelijk onderbouwde instrument voor Beschrijving, Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden. Tijdens deze interactieve sessie ontdekt u de mogelijkheden van het instrument en kunt u deze ter plekke uittesten. Op een interactieve manier gaan we in gesprek met belanghebbende professionals over hun feedback over het prototype BAR-instrument.
Spreker: Donny Kreuger – Amsterdam UMC

Workshop 1.5: Langdurig ziekteverzuim in het MKB: in gesprek met een werkgever
Thema(‘s): Ziekteverzuim, re-integratie

Waar hebben werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) behoefte aan tijdens het ziekteverzuim en de re-integratie van langdurig zieke medewerkers? In een interactieve sessie gaan we hierover in gesprek met een bedrijfsarts of MKB-werkgever en geven we u de gelegenheid om input te geven en vragen te stellen.
Sprekers: Michiel Greidanius en Donna Beerda – Amsterdam UMC

Workshop 1.6: “Realistisch onderzoeken” met meer impact voor de praktijk
Thema(‘s): Actieonderzoek
Interactieve sessie. Meer informatie volgt 22 juli.
Spreker: Milou Haggenburg – Gemeente Amsterdam en onderzoekers van HAN

Workshop ronde 2 (11.30 – 12.30u)

Workshop 2.1: 
Aan de slag: kiezen voor maatwerk met handige keuzehulp
Thema(‘s): Methodisch werken, Re-integratie

Het begeleiden van cliënten naar werk of participatie vraagt om maatwerk en een passend aanbod aan re-integratie instrumenten. In een interactieve werksessie gaat u zelf aan de slag met een casus en de digitale Keuzehulp Instrumenten EVA. Dit doen we methodisch en met behulp van de klantkenmerken van het Integratief Gedragsmodel (IGM) en het Model van Kwetsbaarheid van Wanberg. In de sessie wordt ook het ontwikkelproces binnen Werkzaak toegelicht.
Spreker: Joke van der Wal – Werkzaak Rivierenland

Ter aanvulling:
De Keuzehulp Instrumenten EVA is een website die gemeenten vullen met eigen instrumenten. De keuzehulp is ontwikkeld door VNG, TNO en een aantal gemeenten, waaronder Werkzaak Rivierenland. Inmiddels werken ruim 70 gemeenten met EVA.

Workshop 2.2: Wanneer je uitvoerders Werk en Inkomen de ruimte geeft
Thema(‘s): Schulden en armoede

Frontlijn is een projectbureau van de Gemeente Rotterdam dat nieuwe oplossingen zoekt voor problemen in achterstandswijken. Dit doen zij met verschillende afdelingen binnen de gemeente en partners in het maatschappelijke veld. Frontlijn werkt met coaches die met een brede blik kijken naar situaties en daarmee buiten de gebaande kaders denken. Dit zie je ook terug in de benadering en het gebruik van methodieken. Het Lectoraat Armoede Interventies vervaardigde de afgelopen jaren een methodiekbeschrijving, verrichte een effectonderzoek en ontwikkelde een handreiking die toepasbaar is voor professionals in het sociaal domein. In een interactieve masterclass nemen we je mee in deze opbrengsten en gaan de coaches van Frontlijn het gesprek aan over de toepassing ervan.
Spreker: Jodi Mak – Hogeschool van Amsterdam en Frontlijn

Workshop 2.3: Op Koers in Houten: alle expertise op zorg, welzijn, werk en inkomen aan tafel
Thema(‘s): Integraal werken

Voor veel gemeenten blijft het een uitdaging om de domeinen zorg, welzijn (Wmo) en werk en inkomen (Participatiewet) goed met elkaar te verbinden. Daarom is gemeente Houten in 2020 gestart met het project ‘Op Koers’. Het project biedt een integrale aanpak voor inwoners met problemen op meerdere leefgebieden. Hierbij zitten professionals uit de verschillende domeinen met de inwoner om tafel om samen de problemen te ontrafelen en naar passende oplossingen te zoeken.
Deze aanpak werkt: inwoners voelen zich serieus genomen en hebben het gevoel dat er echt naar hen wordt geluisterd. Professionals ervaren de aanpak als persoonlijker en leerzaam. Volgens beleidsmakers van de gemeente biedt de aanpak de mogelijkheid om dienstverlening te bieden die aansluit bij wat deze inwoners echt nodig hebben.
Sprekers: Joep Brinkhorst – Hogeschool Utrecht, in samenwerking met Movisie en Gemeente HoutenWorkshop 2.4: 
Eigen regie bij terugkeer naar werk
Thema(‘s): Ziekteverzuim, re-integratie

Uit onderzoek blijkt dat terugkeer naar werk wordt bevorderd door al vroeg in het re-integratieproces zieke werknemers mee te laten denken en mee te laten beslissen. Toch blijkt dit in de praktijk vaak lastig. In het project ‘Eigen regie bij terugkeer naar werk’ ontwikkelt Amsterdam UMC samen met werknemers, werkgevers, patiëntvertegenwoordigers, beroepsverenigingen en (arbo)professionals de website www.mijn-reintegratie.nl. Deze website biedt eenduidige informatie, tools en modules (op maat) voor zieke werknemers om re-integratie en de onderlinge samenwerking tussen alle betrokkenen te bevorderen.

In deze sessie nemen we jullie stap voor stap mee in (de ontwikkeling van) de website, waarmee jullie vervolgens ook zelf aan de slag gaan om te ervaren hoe eigen regie van zieke werknemers wordt bevorderd.
Spreker: Astrid Bosma – Amsterdam UMC

Workshop 2.5: Kansen en uitdagingen bij een participatieve benadering van gezondheid op de werkplek
Thema(‘s): Participatie, gezondheid op de werkplek

De sessie start met een korte uitleg over elk van de deelnemende projecten uit het programma Werk(en) is gezond. In al deze projecten is gebruik gemaakt van een participatieve aanpak en onderzoek. De onderzoekers gaan in op de inhoud van de projecten, maar ook op de uitdagingen waar zij in de implementatie en in het onderzoek tegenaan zijn gelopen. Deze uitdagingen kunnen te maken hebben met het op gang brengen van een dialoog, de betrokkenheid van diverse stakeholders, implementatieproblemen .e.d.
Vervolgens gaan we met elkaar in groepen van 5 tot 6 deelnemers discussiëren over hoe je een participatieve benadering zelf kunt gebruiken, welke potentiële uitdagingen daarbij kunnen optreden en hoe hiermee omgegaan kan worden. Voor de brainstormsessie en terugkoppeling gebruiken we Padlet. Deelnemers kunnen gebruik maken van een eigen laptop of mobiele telefoon.
Spreker: Inge Houkes – Universiteit Maastricht

Workshop 2.6: Kennisnetwerk en kennisuitwisseling ZonMw-programma Verbetering kwaliteit Poortwachterproces
Thema(‘s): Poortwachtersproces

Op 13 september worden twee subsidieoproepen gepubliceerd binnen het Programma Verbetering kwaliteit Poortwachterproces. Eén subsidieoproep voor het organiseren van een structureel overkoepelend netwerk en één oproep voor het organiseren van kennisuitwisselingsactiviteiten. Tijdens deze sessie is er gelegenheid om met andere partijen in contact te komen die een subsidieaanvraag overwegen.
Spreker: Rianne Weggemans – ZonMw

Workshop ronde 3 (14.15 – 15.15u)

Workshop 3.1: Re-integratie in BOLD Cities: het gebruik van Big Data in het domein van Werk en Inkomen

Thema(‘s): Re-integratie

Wat zijn de kansen, risico’s en (on)mogelijkheden van het gebruik van register data in combinatie met CBS-data in het domein van Werk en Inkomen? Aan welke methodologische, praktische en ethische voorwaarden moet worden voldaan? Hoe denken cliënten over het gebruik van big data binnen het domein Werk en Inkomen? Uitkomsten uit het eerste project in Rotterdam en bevindingen uit het lopende project in Amsterdam en Den Haag worden in deze sessie gedeeld. Hierbij wordt inzicht gegeven in de effectiviteit van de gemeentelijke dienstverlening op het verkrijgen van betaald werk. Bovendien komt het perspectief van cliënten op het gebruik van data binnen de re-integratiedienstverlening aan bod. De rol van privacy-officers van de gemeente en belangrijke functie van het CBS als vertrouwde derde partij worden besproken.
Spreker: Merel Schuring – Erasmus MC, in samenwerking met Universiteit Leiden

Workshop 3.2: Participatief werkt!? Vrouwelijke statushouders voorbereiden op de arbeidsmarkt
Thema(‘s): Economische zelfstandigheid van vrouwen, actieonderzoek

Voor het duurzaam verbeteren van taaie vraagstukken, zoals arbeidstoeleiding, is actieonderzoek bij uitstek geschikt. Je onderzoekt samen met belanghebbenden werkende weg hoe het beter kan. Stap voor stap, met oog voor ieders behoeften, mogelijkheden en de bestuurlijke kaders.
Tijdens het project ‘Zelfie!’ werken professionals van het gemeentelijk werkbedrijf Weener XL, laagopgeleide vrouwelijke statushouders, ketenprofessionals en onderzoekers van Avans Hogeschool samen om te bekijken hoe de weg naar (betaald) werk participatief vormgegeven kan worden.
We leggen jullie graag onze eerste bevindingen, dilemma’s & inzichten over de opstart van de samenwerking (uitnodigen) voor. Succesfactoren, maar ook obstakels en onze work-arounds.
Samen gaan we als wereld-café in drie korte ronden (halen, brengen, meenemen) op participatieve wijze aan de slag. We ontdekken graag met jullie onze blinde vlekken en kansen voor verspreiding, zodat we de volgende stappen duurzaam bruikbaar maken.
Sprekers: Femke Gijsbers – Avans Hogeschool, i.s.m. gemeente ‘s-Hertogenbosch

Workshop 3.3: Demonstratie Kopkrakers app
Thema(‘s): Re-integratie

Kopkrakers is een app waarbij professionals die mensen begeleiden bij het vinden van werk, een levensechte beschrijving van een klant en zijn verhaal krijgen voorgeschoteld waarbij ze moeten kiezen tussen 2 werkwijzen. In principe zijn beide opties goed: er is geen goede of foute aanpak. De app geeft je inzage in andere werkwijzen. Tijdens de sessie maak je kennis met nieuwe werkwijzen en ga je met andere professionals in gesprek over het waarom van de keuzes.
Sprekers: Astrid Hazelzet en Neele Kistemaker – TNO en MuzusWorkshop 3.4: Hoe versterk je de rol van de zieke werknemer en de leidinggevende in het eerste jaar van het re-integratieproces?

Thema(‘s): Ziekteverzuim, re-integratie

In deze sessie presenteren we twee projecten uit het ZonMw-programma Verbetering Kwaliteit Poortwachtersproces. Deze projecten richten zich zowel op het versterken van de eigen regie van de werknemer als op het ondersteunen van leidinggevenden, zodat zij beiden hun rol vroegtijdig in het re-integratieproces beter kunnen oppakken. Veel werknemers hebben moeite met het nemen van regie in het re-integratieproces. Daarnaast vinden veel leidinggevenden het moeilijk om passend werk vorm te geven. Het project ‘Eigen regie in re-integratie' heeft als doel de eigen regie van zieke werknemers bevorderen. Daarvoor ontwikkelen we een methodiek met extra gespreksmomenten en tools. In het tweede project ‘Passend werk’ ontwikkelen we een web-based kennisplatform en de rol van ‘passend werk coördinator’ waarmee leidinggevenden beter worden ondersteund bij het vinden van passend werk voor zieke werknemers. Beide projecten lichten we graag toe in een interactieve sessie.
Spreker: Bibi de Mul – Universitair Medisch Centrum Groningen

Workshop 3.5: Terugkeer naar werk voor werknemers met kanker: een mensgerichte benadering
Thema(‘s): Ziekteverzuim, re-integratie

Hoewel mensen met kanker zich kwetsbaar kunnen voelen, zijn zij veelal gemotiveerd om hun normale leven weer op te pakken, waar werk vaak deel van uitmaakt. Er is echter meer inzicht nodig in de manier waarop werknemers kort na de behandeling van kanker kunnen worden ondersteund bij de voorbereiding op hun terugkeer naar werk. Deze studie heeft tot doel diepgaand inzicht te verwerven in hoe en onder welke omstandigheden een Kanker & Werk Support programma, dat zieke werknemers met kanker helpt bij de voorbereiding van hun terugkeer naar het werk (RTW), werkt.

Meer informatie over deze sessie volgt eind juli.
Spreker: Martine van Egmond – TNO en Tranzo

Workshop ronde 4 (15.30 – 16.30u)

Workshop 4.1: Klaar voor een kind! Klaar voor werk!
Thema(‘s): Economische zelfstandigheid van vrouwen

Bijna de helft van alle vrouwen in Nederland is financieel niet zelfstandig. Veel vrouwen werken parttime, of besluiten om niet (betaald) te werken. Zij ervaren een hoge drempel om aan de slag te gaan met betaald werk, een stap die huidige arbeidstoeleidingtrajecten nog niet altijd effectief weten te verlagen.

In deze masterclass delen de projectpartners van het onderzoek 'Klaar voor een kind! Klaar voor werk!' de geleerde lessen over in co-creatie met een doelgroep die specifieke behoeftes en wensen heeft op het gebied van werk, werken aan een arbeidstoeleiding op maat. Bijvoorbeeld voor laagopgeleide aanstaande en jonge moeders met een bijstandsuitkering. Hoe kan je, in gesprek met de doelgroep, de missing links in de arbeidstoeleiding ontwaren én aanpakken? Hoe waarborg je dat het culturele taboe rondom werk dat veel vrouwen ervaren bespreekbaar wordt gemaakt? En hoe borg je opgehaalde inzichten en perspectieven over de doelgroep, in de werkwijze van betrokken professionals en instanties? Tijdens deze sessie delen we de visie, resultaten en signalen.
Spreker: Hannah Boerstra – Diversion, i.s.m. Dona Daria, gemeente Rotterdam, Erasmus MC, Verwey Jonker instituut

Workshop 4.2: Posterpresentaties: onderzoekers presenteren hun onderzoek en resultaten
Tekst volgt z.s.m.


Workshop 4.3: In de dichterbij stand: een werkrelatie tussen inwoners en gemeentelijke professionals
Thema(‘s): Re-integratie

We gaan in op het project waarin we samen met 3 gemeenten onderzoeken wat nodig is voor een goede en effectieve werkrelatie tussen de (gemeentelijke) professional op gebied van Werk en Inkomen en de inwoner. We verkennen samen met consulenten en bijstandsgerechtigden hoe hun werkrelatie in elkaar steekt en hoe zij omgaan met de dilemma’s die zich daarbinnen kunnen voordoen. Een dilemma is bijvoorbeeld dat een consulent iedereen gelijk wil behandelen, maar ook maatwerk wil bieden.
Voor ons project is het belangrijk om tot een helder en met de praktijk gedeelde invulling en definitie van het begrip werkrelatie te komen. En hoe verhoudt dit zich tot “de menselijke maat” waarover veel te doen is? Met de deelnemers aan de sessie verkennen we wat dit begrip behelst, welke beelden we erbij hebben en bespreken we hoe een goede werkrelatie goed voor inwoners kan uitpakken.
Spreker: Harry Michon – Movisie, in samenwerking met Universiteit voor Humanistiek, SAM en 3 gemeentenWorkshop 4.4: Samen Werken door Samen leren – ontwikkelen van interprofessionele casuïstiekbespreking
Thema(‘s): Ziekteverzuim, re-integratie

In deze sessie presenteren we kort waarom we interprofessionele casuïstiekbespreking willen ontwikkelen voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Hoe we dat gaan doen en wat de eerste inzichten en opbrengsten zijn vanuit literatuuronderzoek en een praktijkinventarisatie. We zullen deze sessie ook benutten om input te verzamelen voor de te ontwikkelen interdisciplinaire casuïstiekvoering.
Sprekers: Sylvia Vermeulen en Shirley Oomens – Amsterdam UMC en HAN University

Workshop 4.5: Onderzoek op de werkvloer: wat levert het werknemers en werkgevers eigenlijk op?
Thema(‘s): Werk(en) is gezond: gezondheidsbevordering op het werk

Wat zijn de belangrijkste conclusies voor werkgevers en werknemers uit de projecten van het programma Werk(en) is gezond? Tijdens deze sessie worden die conclusies met u gedeeld. Vervolgens wordt er via een rollenspel in 4 groepen (werknemers, werkgevers, onderzoekers en arbo-professionals) gekeken naar wat werknemers en werknemers belangrijk vinden om te willen deelnemen aan onderzoek.
Sprekers: Femke Reijenga - ZonMw in samenwerking met werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers

Praktische informatie

Datum
De ZonMw conferentie Werk, inkomen en gezondheid vindt plaats op dinsdag 27 september van 09.00 – 17.30 uur.

Locatie
Muntgebouw Utrecht
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht

Routebeschrijving

Aanmelden
Aanmelden voor de conferentie en de workshops is mogelijk via deze<inschrijflink>
Let op: schrijf tijdig in voor de workshops want vol=vol.

Kosten
De ZonMw conferentie Werk, inkomen en gezondheid is gratis toegankelijk. Deze dag wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Afmelden
Lukt het toch niet om te komen? Laat het ons tijdig weten (uiterlijk een week van tevoren).

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen via 070 - 373 84 58 of vngconnectcongressen@vng.nl.